Studien, som är ett samarbetsprojekt mellan Stressforskningsinstitutet, University of Calgary, Vrije Universiteit Brussel, University of Leuven och Swansea university, har följt 1001 svenska personer sedan dessa pensionerades under 2010. De personer som regelbundet deltog i olika former av frivilligarbete (minst en timme per vecka) uppvisade färre kognitiva besvär som koncentrationssvårigheter och glömska jämfört med de som endast sporadiskt deltog i liknande aktiviteter eller som inte alls deltog. 

Dessutom hade den aktiva gruppen klart färre fall av demens än de passiva grupperna. 

Detta är viktiga nya rön säger Linda Magnusson Hanson, docent vid Stressforskningsinstitutet och ansvarig för studien. Att kunna fördröja demens med flera år ökar livskvaliteten för pensionärer och kan kraftigt reducera kostnaderna för äldrevård. 

Läs hela studien i PLOS One