Stressforskningsinstitutet fick medel för tre olika projekt:

Inom ramen för Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer tilldelades Stressforskningsinstitutet följande medel:

Anna Nyberg tilldelas 2 974 000 kr för projektet "Kan ökningen i psykisk ohälsa förklaras av försämrade organisatoriska förutsättningar för en god arbetsmiljö i kvinnodominerade verksamheter?"

Phil Tucker tilldelas 1 340 000 kr för projektet "Kvinnor och skiftarbete: en prospektiv cohort-studie av faktorer som förutsäger förmågan att klara av skiftarbete (shift work tolerance)"

Inom ramen för den Allmänna utlysningen tilldelades Stressforskningsinstitutet följande medel:

Hugo Westerlund tilldelas 2 990 000 kr för projektet "Hur kryper jobbet in under huden? Analyser av tidsmässiga samband mellan arbete, arbetsmiljö, stressupplevelse och hälsa."

 

Totalt tilldelades Stressforskningsinstitutet 7,3 Mkr för olika projekt.

 

Läs mer på FORTES webbplats