Bakgrund

Med anledning av att Riksdagen beslutat om att IPM, Institutet för Psykosocial Medicin – en forskningsmyndighet under Socialdepartementet – skulle avvecklas som egen myndighet och verksamheten överföras till universitets- och högskolesektorn, uppdrog regeringen åt Stockholms universitet att vidta de åtgärder som krävdes för att inordna all verksamhet i universitetet, utom den del som ingick i NASP (Nationellt center för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). Universitetsstyrelsen beslutade 2007-09-14 att verksamheten från IPM fr.o.m. 2007-10-01 skulle inrättas som ett institut med namn Stressforskningsinstitutet, placerat vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Verksamhet och forskningsområde

Stressforskningsinstitutet ska bedriva grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. Det långsiktiga målet med forskningen är att bidra till en förbättrad folkhälsa.

Stressforskningsinstitutet ska vidare - inom sitt forskningsområde - medverka i den forskarutbildning som bedrivs vid Stockholms universitet samt på olika sätt informera om sin verksamhet och om den egna forskningen. Stressforskningsinstitutet ska också samarbeta och samverka med andra lärosäten, forskningsmiljöer och nätverk, såväl nationellt som internationellt.

Organisation och ledning

Stressforskningsinstitutet är ett institut inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet (SU).
Stressforskningsinstitutet leds av en styrelse och en föreståndare.
För Stressforskningsinstitutet och dess styrelse, föreståndare samt ställföreträdande föreståndare gäller i alla tillämpliga delar universitetets bestämmelser och regelverk.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio ledamöter. Styrelsen utser en ordförande inom sig och sammanträder på kallelse av ordföranden.
Två ledamöter utses efter förslag från Stressforskningsinstitutets styrelse.
En ledamot utses efter förslag av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid SU.
En ledamot vardera utses efter förslag från respektive Karolinska Institutet (KI) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Föreståndaren och den ställföreträdande föreståndaren är ledamöter av styrelsen.
Två representanter för Stressforskningsinstitutets forskande personal utses genom val bland dessa.
En representant för Stressforskningsinstitutets TA-personal, vald av densamma, har rätt att med närvaro- och yttranderätt delta i styrelsens sammanträden.
De ledamöter som inte utses genom val, ska utses av rektor vid SU. Mandatperioden för samtliga ledamöter i styrelsen är tre år och samtliga kan ges förnyat förtroende.
Styrelsen äger rätt att därutöver särskilt kalla sakkunniga/motsvarande med närvaro- och yttranderätt till sina sammanträden.

Föreståndaren

Föreståndaren och den ställföreträdande föreståndaren utses av rektor vid SU enligt de regler som gäller för utnämning av prefekter.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska främst pröva om Stressforskningsinstitutets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet och målen. Styrelsen ska därutöver fastställa budget och verksamhetsplan, yttra sig i frågor om tillsvidareanställningar och åtagande av forskningsuppdrag, avge en årlig verksamhetsberättelse samt verka för medelsanskaffning.

Föreståndarens uppgifter

Föreståndaren ska tillse att styrelsens beslut verkställs samt leda, organisera och fördela arbetet vid Stressforskningsinstitutet och i övrigt ansvara för den löpande förvaltningen.

Finansiering/Resurshantering

Stressforskningsinstitutet finansieras genom fakultetsanslag och genom externa medel som forskningsbidrag, ersättning för uppdragsforskning samt övriga externa uppdrag.
Attest- och utanordningsreglerna vid Stockholms universitet ska tillämpas vid Stressforskningsinstitutet.

Utbildning/Undervisning

Kursplaner fastställs enligt vad som gäller vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Doktorander kan inte antas vid Stressforskningsinstitutet utan ska antas vid institution eller fakultet.

Ändring av föreskrifterna

Ändringar i dessa föreskrifter beslutas av rektor på förslag av Stressforskningsinstitutets styrelse och efter hörande av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.