Flera studier har undersökt samband mellan upplevd arbetsmiljö och hälsa. Dessa studier har många gånger stor fördröjning mellan de olika mättillfällena, och man har därmed svårt att fånga upp samband som sker över kortare tidsperioder. Med denna undersökning vill vi dels undersöka hur människor upplever sin arbetsmiljö, sin hälsa och sin sociala situation över tid, men också hur tätare mätningar av dessa upplevelser påverkar resultaten, vilket är viktigt för att bättre förstå orsakssamband. Stressforskningsinstitutet vill med denna undersökning således utveckla och testa hur en metod med flera mätningar fungerar, samtidigt som vi undersöker hur dagens arbetsliv påverkar hälsan och hälsorelaterade vanor. 

 

Under hösten 2017 skickar vi därför ut ett frågeformulär till ett stickprov av personer i den svenska arbetskraften som är 44 år gamla. Urvalet dras ur befolkningsregistret SPAR. Personerna i urvalet ombeds brevledes att fylla i ett webbformulär med bakgrundsfrågor som innehåller ett antal frågor kring arbetsliv och hälsa. Formuläret beräknas ta ca 20-30 minuter att besvara om man fortfarande arbetar, något snabbare om man för tillfället inte arbetar. I och med besvarandet av bakgrundsenkäten ombeds personen att fylla i sin email-adress, varpå en inbjudan till en kortare månatlig enkät skickas ut. Denna enkät beräknas ta ca 5 minuter att fylla i första gången, och sedan snabbare för varje gång man fyller i enkäten, totalt 24 gånger. På slutet, efter de 24 månaderna, ombeds deltagarna att fylla i ett något längre formulär (ca 10 minuters svarstid) där några av frågorna från bakgrundsenkäten återkomer. Svaren avidentifieras och är sedan omedelbart tillgängliga för analyser.  Under våren 2018 gjorde vi en nyrekrytering av deltagare med samma urvalskriterier som ovan, men med skillnaden att vi nu bjöd in de som är 43 år gamla. Detta för att undvika överlapp med de tidigare inbjudna.

 

Undersökningen har etiskt godkännande och genomförs av forskare från Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, och finansieras av forskningsrådet FORTE. Huvudansvarig för undersök­ningen är Professor Hugo Westerlund. För mer information om undersökningen, vänligen kontakta forskningsassistent Viktor Persson, email: viktor.persson@su.se