Bakgrund till projektet

Mental ohälsa har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren hos unga. Sömnstörningar och trötthet under dagtid tycks följa denna utveckling. En möjlig förklaring kan vara att sömnen störs mer än tidigare och att en ändrad livsstil i 24-timmarssamhället leder till ökad sk ”social jetlag”. Depressionsbesvär kan bero på störningar i dygnsrytmen och sömnbrist men också vara kopplad till ljusbrist.

 

Sista datainsamlingen har nu genomförts och vi påbörjar nu analysen av våra data.

 

Genomförande

I fas 1 undersöks åtta gymnasieskolor i Stockholms län där ca 2000 elever i åldrarna 15-18 år får besvara en enkät. Framförallt studeras hur symtom på depression är relaterade till dagsljusintag.

I fas 2 inbjuds 120 ungdomar med varierande grad av depression. De får under en vecka bära en rörelse/ljusmätare på armen som mäter sömn/vakenhetsrytm. Dessutom fastställs graden av rörelse kopplat till fysisk aktivitet. Mätningen sker under en vintervecka och en vecka på senvåren.

I fas 3 bjuds 80 ungdomar in att delta i en behandlingsstudie med ljusbox/ljushörna och kognitiv beteendeterapi (KBT) via Internet. När behandlingen är avslutad efter två veckor görs en ny mätning av hälsa och likaså efter 9 månader. Förhoppningsvis kan vi visa att ljusbox, råd och KBT kan reducera depressiva symtom.
Sammanfattningsvis har projektet till syfte att öka kunskapen om vilken roll ljuspåverkan har för uppkomst av depressiva tillstånd och ofullständig sömn samt visa på enkla och nya belysningsverktyg för behandling."
 

Tidsplan

Under hösten 2016 etableras kontakt med intresserade skolor. Fas 1 genomförs under december 2016. Fas 2 genomförs i dec-jan 2017 och uppföljning till våren. Fas 3 inleds i november 2016.
 

Forskarna

Docent Arne Lowden är ljus- och sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet och ansvarig för projektet. Forskningsassistent i projektet är Gülçin Öztürk. 

 

Länkar

Projektet har ett Instagramkonto kopplat till sig, http://instagram.com/healthystudentproject

Anmälan till projektet sker via denna länk, http://bit.ly/healthystudentsthlm

 

Kontakt

För närmare frågor, kontakta gärna någon av våra forskare enligt nedan:


Arne Lowden, Tel:  08 - 5537 8915, Mob: 073-582 3166, e-post: arne.lowden@su.se
Gülcin Öztürk, tel 08 - 5537 8945, e-post gulcin.ozturk@su.se