Rektor beslutade 2019-02-07 att i en femte omgång av satsningen på kvalitetsutveckling utlysa 10 mkr. 71 ansökningar inkom och rektor har den 13 juni 2019 beviljat medel till 47 av dessa.

Inför rektors beslut om beviljande har inkomna ansökningar bedömts av prorektor samt av vicerektorerna för det humanvetenskapliga respektive det naturvetenskapliga området. Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har varit delaktigt i beredningen genom att lämna underlag till bedömningen.

Prorektors och vicerektorernas bedömning har gjorts utifrån tre kriterier: överensstämmelse med utlysningen, genomförbarhet samt angelägenhetsgrad.