Rapporten är en del av forskningsprojektet "Arbetstider och sömnbesvär inom handeln: kan en sömnskola förbättra arbetsprestation och arbetstrivsel?", där också Lilla sömnskolan är en del. Ansvariga forskare vid Stressforskninginstitutet är docent Göran Kecklund och doktorand Helena Schiller. 

Undersökningen visar att en majoritet av de handelsanställda trivs med sitt arbete. Handelsanställda ligger dock något över snittet när det gäller sömnbesvär i den enkät som forskare gjorde, ungefär likvärdigt med yrkesgrupper som exempelvis bussförare och poliser (resultaten ska dock tolkas med viss försiktighet då personer med sömnbesvär kan ha viss ökad benägenhet att besvara enkäter som rör dessa frågor).

Läs mer om rapporten och ladda ned den i sin helhet på Handelns utvecklingsråds webbplats.