På senare år har långvariga sjukskrivningar på grund av psykisk diagnos ökat kraftigt inom yrken med kontakt med barn, elever, sjuka, äldre eller individer med utsatt position i samhället. Orsaken till ökningen är inte klarlagd.

Anna Nyberg tilldels medel för att tillsammans med Centre for Health Equity Studies på Stockholms universitet undersöka organisatoriska förutsättningar, psykosocial arbetsmiljö och förhållanden i privatlivet för anställda i kontaktyrken jämfört med ett representativt urval av landets arbetande befolkning.

Projektet beräknas pågå 2017-2019 och förväntas ge ny kunskap om i vilken mån organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och obetalt arbete i hemmet kan förklara skillnader i sjuklighet och sjukfrånvaro mellan kontaktyrken och andra yrken, mellan olika kontaktyrken och mellan män och kvinnor inom samma kontaktyrke i offentlig eller privat regi.

Mer information på AFAs webbplats