Organisationsschema

Stressforskningsinstitutets organisationsschema

Institutets enheter ansvarar för varsitt forskningsområde.

Föreståndare för Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet leds av en styrelse och en föreståndare.

Göran Kecklund är föreståndare för Stressforskningsinstutet.

Föreståndaren och en ställföreträdande föreståndare utses av rektor efter förslag från dekanus på en mandatperiod av tre år. Föreståndaren och den ställföreträdande föreståndaren kan ges förnyat förtroende.

Föreståndaren och den ställföreträdande föreståndaren är ledamöter av styrelsen.

Föreståndaren ska tillse att styrelsens beslut verkställs samt leda, organisera och fördela arbetet vid Stressforskningsinstitutet och i övrigt ansvara för den löpande förvaltningen.

Styrelse för Stressforskningsinstitutet

Styrelsen är Stressforskningsinstitutets högsta beslutande organ och består av nio ordinarie ledamöter.  Styrelsen utses av rektor på en mandatperiod av tre år. Samtliga ledamöter kan ges förnyat förtroende. Styrelsen utser en ordförande inom sig.

Stressforskningsinstitutets föreståndare och ställföreträdande föreståndare ingår alltid i styrelsen. Två ledamöter utses efter förslag från Stressforskningsinstitutets styrelse, en ledamot utses efter förslag av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid universitetet och två ledamöter utses efter förslag från Karolinska Institutet (KI) respektive Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom ingår tre representanter för Stressforskningsinstitutets personal – två forskare och en administrativ representant som har närvaro- och yttranderätt. Samtliga personalrepresentanter utses genom interna val.

Styrelsen ska främst pröva om institutets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet och målen. Styrelsen ska därutöver fastställa budget och verksamhetsplan, yttra sig i frågor om tillsvidareanställningar och åtagande av forskningsuppdrag, avge en årlig verksamhetsberättelse samt verka för medelsanskaffning.

Styrelsens ledamöter 2019

Ericson Mats, professor (ordförande)
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
E-post: mats.ericson@sth.kth.se

Fristedt Karin, utredare inom arbetsmiljö
Sv. Akademikers Centralorganisation (SACO)
E-post: karin.fristedt@saco.se

Kecklund Göran, professor (föreståndare)
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
E-post: goran.kecklund@su.se

Leineweber Constanze, forskare
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
E-post: constanze.leineweber@su.se

Olsson Mats J, professor
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI)
E-post: mats.j.olsson@ki.se

Rostila Mikael, professor
Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet
E-post: mikael.rostila@chess.su.se

Sundqvist Gunnar, utredare
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
E-post: gunnar.sundqvist@skl.se

Wang Hui-Xin, professor
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
E-post: huixin.wang@su.se

Westerlund Hugo, professor (stf. föreståndare)
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
E-post: hugo.westerlund@su.se

Protokoll

Protokoll från styrelsens möten.