Vi vet att stress är en riskfaktor för att drabbas av exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, depression och utmattningssyndrom. Men fortfarande saknas kunskap om grundläggande samband mellan arbete, stress och sjukdom. Inom Stockholm Stress Center studeras hur förändringar i arbetsliv och samhälle påverkar människors hälsa. Förhoppningen är att skapa bättre förebyggande insatser och behandling av stressrelaterade sjukdomar. Stockholm Stress Center inrättades vid universitetet 2009 i samarbete med Karolinska institutet. Det tvärvetenskapliga centret finansieras av forskningsrådet FAS.

Vid Stressforskningsinstitutet studeras bland annat de psykobiologiska mekanismer som misstänks ligga bakom exempelvis utmattningssyndrom. Hypotesen är att förhöjd stress stör den naturliga återhämtningen som sker under sömnen. Forskningen omfattar epidemiologiska studier, fältstudier, experimentella studier av försökspersoner i sömnlaboratoriet, behandlingsstudier med KBT samt hjärnavbildningsstudier av sömnbrist, dagsstress och experimentell sjukdom.

Inom Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen studeras olika aspekter av arbetsplatsens organisation. Hur hänger arbetsmiljön ihop med arbetsglädje, motivation och hälsa? Vilka faktorer skapar både välmående arbetstagare och en effektiv organisation? En viktig frågeställning är hur det moderna arbetslivet – som präglas av täta organisationsförändringar, tillfälliga anställningar, upplevelse av otrygghet i anställningen och en alltmer uppluckrad gräns mellan arbete och privatliv – påverkar hälsan. Forskningen baseras på stora enkätstudier såväl som registerdata och personliga intervjuer.