Säkra och pålitliga flygtransporter är idag centrala för ett väl fungerande samhälle. Flygtrafik är ett av våra säkraste transportmedel per personkilometer, men när väl olyckor inträffar får de ofta katastrofala konsekvenser både vad gäller kostnader på egendom, förlorad goodwill, ökad otrygghet bland allmänheten samt i form av personskador och förlorade människoliv. Enbart 2010 omkom 1 115 personer i 130 flygolyckor enligt statistik från Aircraft Crashes Record Office. Mer än hälften av dessa olyckor tillskrivs den mänskliga faktorn vilket numera anses utgöra den enskilt största orsaken till flygkatastrofer.

Trötthetssymtom hos flygbesättningar har på senare år tilldragit sig mycket uppmärksamhet eftersom risken för mänskliga fel ökar dramatiskt med ökad trötthet. Världen över pågår nu ett intensivt arbete lett av ICAO med att revidera flygarbetstider men även att uppmana flygoperatörer till att mer direkt använda vetenskapliga rön kring trötthetssymtom i stället för att enbart förlita sig på, ofta föråldrade, arbetstidsregler. ICAO uppmanar därför nu till införande av så kallade Fatigue Risk Management Systems (FRMS) för att minska olycksrisken kopplad till att flygbesättningar arbetar för trötta. Tillsynsmyndigheter av flygtrafik världen över, liksom operatörerna själva, är överens om att FRMS kommer att innebära en möjlighet till att både flyga säkrare och mer effektivt.

Centralt för ett FRMS är förmågan att kunna prediktera framtida trötthet i besättningens scheman vilket då inkluderar en förmåga att förutsäga realistiska mönster för sömn. För detta, och för att FRMS effektivt ska kunna förutsäga risk, behövs matematiska prediktionsmodeller. Sådana modeller har redan börjat användas av enskilda operatörer och har potential att få ett mycket brett genomslag och därigenom bidra till ökad flygsäkerhet.

Inom projektet ska dels verktyget The Three Process Model of Alertness utvärderas, och förbättras, gentemot insamlad data från flygoperatörers besättningar och dels ska användningen av modellen förbättras i ett system för besättningsplanering. Vidare ska projektet utveckla kontextberoende råd för besättningen för motåtgärder mot trötthet, som kan integreras i en smartphone.

Projektet utförs i samarbete med Transportstyrelsen i Norrköping, Stockholms universitet, Jeppesen Systems AB i Göteborg och Scandinavian Airline Systems (SAS) i Stockholm.