Vi är nu en del av Psykologiska institutionen

Universitetsstyrelsen beslutade den 26 september 2018 att Stressforskningsinstitutet (SFI) blir en del av Psykologiska institutionen från och med den 1 januari 2020. I och med denna omorganisering är en del av instruktionerna nedan inaktuella. Har ni frågor om Stressforskningsinstitutets administrativa rutiner kontakta Christian Portin, christian.portin@su.se.

 

 

Arbetsmiljö

Stressforskningsinstitutets arbetsmiljöplan innehåller policy, mål och handlingsplan för arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och diskriminering.

Mer information om arbetsmiljö, hälsa och arbetet med detta finns på Medarbetarwebben.

Arkiv och diarium

Här hittar du Stressforskningsinstitutets regler för hur post, e-post och allmän korrespondens ska hanteras. Samt vägledning i vilka handlingar som ska diarieföras, vilka som ska gallras och vilka som ska arkiveras.

Diarieansvarig / registrator för Stressforskningsinstitutet:

Anna Andersson, Psykologiska institutionen
Tfn: 08-16 38 28
E-post: registrator@psychology.su.se

Sektionen för arkiv och registratur är ansvariga för Stockholms universitets centrala diarieföring.

Bisysslor

Högskolor har ålagts en skyldighet att dokumentera alla bisysslor. Bisysslor är all verksamhet vid sidan om den anställdes arbete, som inte kan anses ligga inom privatlivets sfär. En bisyssla kan vara avlönad eller oavlönad. Samma regler och begränsningar gäller för lärare och forskare som för övriga anställda vid universitetet.

De anställda ska anmäla/avanmäla bisysslor, så att föreståndaren kan bedöma om den är tillåten eller inte.

Personalavdelningen har mer information om regelverket kring bisysslor

Delegation

Vid Stressforskningsinstitutet är ansvar inom olika områden delegerat enligt särskilt föreståndarbeslut.

Ekonomi och budget

Information om Stressforskningsinstitutets ekonomi finns framförallt tillgänglig i årsredovisningen.

För större upphandlingar, se Upphandlingshandboken. Stäm ALLTID av alla upphandlingar med ekonomiansvarig och administrativ chef.

Mer information om ekonomi & ekonomihantering vid Stockholms universitet finns i Ekonomiportalen.

Fakturainformation

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: 331 Stressforskningsinstitutet

Inrikes - inbetalningar
Plusgiro 15657-0
Bankgiro 5050-0206 (Danske bank)

Utrikes - inbetalningar
Bank: Swedbank, 10534 Stockholm
Bankkonto: 890119243778462
Iban: SE7480000890119243778462
Swift/bic: SWEDSESS

Organisationsnummer: 202100-3062
Vat.nr: SE202100306201

Frånvaro

Genom Stressforskningsinstitutets frånvaroschema ges en överblick av när våra medarbetare befinner sig på semester, forskningsbesök, tjänstledighet eller kurser/konferenser. Här skriver du själv in när du är borta från Institutet, ange vilken typ av frånvaro det gäller, var du befinner dig samt hur vi bäst kan nå dig.

Lokalbokning

Stora föreläsningssalen rum 207, sammanträdesrum 239 och sammanträdesrum 236 (med Zoomkamera) bokas i kalenderboken som ligger i lunchrummet (rum 231).

OBS! Den som bokar är också ansvarig för att återställa rummet snyggt, stänga fönster och släcka ljuset.

Hälso- och friskvård

Stockholms universitet har avtal med Feelgood om företagshälsovård.

Stockholms universitets friskvårdsprogram innebär att alla heltidsanställda har rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid, enligt en överenskommelse mellan universitetet och de fackliga organisationerna.

Mer information om dina rättigheter som anställd vid Stockholms universitet gällande arbetsmiljö och hälsa finns på Medarbetarwebben. 

Kommunikation och mallar

Som anställd representerar man Stressforskningsintitutet och Stockholms universitet vid all extern kommunikation. Därför är det viktigt att det finns e-post signaturer i mailprogram, ett autosvar på e-posten som aktiveras vid frånvaro och ett telefonsvar på MEX-telefonerna/fasta telefoner.

Mer information om universitetets visuella identitet finns på Medarbetarwebben.

Krisgrupp och säkerhet

Om någon allvarlig olycka, incident eller kris uppstår har Stressforskningsinstitutet en krisgrupp.

Krisgruppen består av:

Krisgruppens uppgift är att medverka till att i händelse av en kris initiera insatser för att minimera negativa konsekvenser för anställda och verksamhet.

Läs mer i handlingsplanen för risk och säkerhet nedan.

Rutiner för risk och säkerhet (128 Kb)

Vid allvarliga olyckor som brand, akut sjukdomsfall eller överfall ring 112 och begär brandkåren/ambulans alternativt polisen.

Vid olycksfall, inbrott, brandtillbud eller övrig tillbud/olycka ring genast till Universitetets kontakttelefon 08-16 42 00 (reservnummer 08-15 42 00) som är kopplad till en extern larmcentral dygnet runt. Begär att få tala med universitetsväktarna.

På Medarbetarwebben hittar du Stockholms universitets rutiner och checklistor för olika typer av kriser samt för förebyggande säkerhetsarbete. 

Miljö

I vår interna miljöhandlingsplan får du information om hur institutet ska omsätta universitetets miljöarbete på lokal nivå. I planen hittar du de särskilda interna miljörutiner som finns för vår verksamhet.

Universitetet har samlat all information om miljö och miljöarbete på Miljöwebben

Nyhetsbrev

Varje månad skickas Stressforskningsinstitutets interna nyhetsbrev ut.

Open access

All den forskning som vi producerar vid Stressforskningsinstitutet ska i absolut möjligaste mån publiceras som open access. 

Personuppgifter

Stockholms universitet genom Stressforskningsinstitutet är personuppgiftsansvarig myndighet. Det innebär att universitetet har det juridiska ansvaret, men Stressforskningsinstitutet ansvarar för all information till och kontakt med försökspersonen.

Hanteringen av personuppgifter är komplicerad, och universitetet har en särskild person utsedd till att hantera dessa frågor.

Personuppgiftsombud på Stockholms universitet:
Agneta Stenborg, tfn: 08-16 21 79
agneta.stenborg@su.se

Stressforskningsinstitutets kontaktperson i personuppgiftsfrågor:
Göran Kecklund, tfn: 08-5537 8912, e-post: goran.kecklund@su.se 

Stockholms universitet har samlat samtliga bestämmelser och riktlinjer för hantering av personuppgifter på su.se/gdpr.

Projektansökningar

Ansökningar om forskningsprojekt till nationella finansiärer ska inkludera en budget som visar de sökta projektens faktiska indirekta kostnader (samlade indirekta kostnader på central samt fakultets- och institutionsnivå). Budgeten ska också visa skillnaden mellan de faktiska indirekta kostnaderna och det påslag som beviljas av finansiärerna.

Stöd och råd går även att få via su.se/forskare

Protokoll

Stressforskningsinstitutets styrelse sammanträder normalt fyra gånger per år. Här hittar du styrelsens protokoll.

För frågor kring protokoll och andra offentliga handlingar vid Stressforskningsinstitutet, kontakta: info@stressforskning.su.se

Resor och utlägg

Information om resor inom universitetets verksamhet, försäkringar med mera, finns samlat på Medarbetarwebben. 

Innan du beställer resor, läs igenom  Föreståndarbeslut om bokning av resor (626 Kb)

Strategiplan

Stressforskningsinstitutet har antagit en Strategiplan för åren 2016-2018 där vi redogör för institutets framtida forskningsinriktning samt för övriga verksamheter och deras utvecklingsmöjligheter.

Telefoni, e-post och IT

Telefoni

SU använder sig av så kallad MEX-telefoni med Tele2 som nuvarande operatör. MEX ersätter den fasta telefonen på skrivbordet. Du får full funktionalitet i mobilen och kan hänvisa din telefon om du är sjuk, på möte etc. Du kan också ringa de fyrsiffriga anknytningarna inom SU direkt från mobilen.

Riktlinjer för telefoni vid SU
 

Kontaktperson på Stressforskningsinstitutet för telefoni är Christian Portin, christian.portin@su.se

E-post

Din epost är kopplad till din anställning vid Stockholms universitet. För frågor kring e-posttjänsten, kontakta Christian Portin, christian.portin@su.se

Universitetets webmail når du via ebox.su.se

Nätverk

Två trådlösa nätverk finns tillgängliga i Stressforskningsinstitutets lokaler, SU och Eduroam. Vi rekommenderar att i första hand använda Eduroam. För att kunna använda Eduroam behöver du aktivera detta. Detta görs via IT-supporten. SU-nätverket kan du ansluta till med ditt SU-konto.

IT

Datoransvarig vid Stressforskningsinstitutet är Christian Portin, christian.portin@su.se. Kontakta honom för frågor om datorer, programvara & licenser, vid fel samt vid nybeställning av IT-produkter.

Problem med datorer kommer oftast att hanteras av universitetets centrala IT-support, som du når via su.se/serviceportalen.  

Mer information kring telefoni, IT och liknande tjänster vid Stockholms universitet finns samlade på Medarbetarwebben.