Frånvaro

Genom Stressforskningsinstitutets frånvaroschema ges en överblick av när våra medarbetare befinner sig på semester, forskningsbesök, tjänstledighet eller kurser/konferenser. Här skriver du själv in när du är borta från Institutet, ange vilken typ av frånvaro det gäller, var du befinner dig samt hur vi bäst kan nå dig.

Frånvaroschema

Personalavdelningens blanketter för personalfrågor

Kommunikation

Som anställd representerar man Stressforskningsintitutet och Stockholms universitet vid all extern kommunikation. Därför är det viktigt att det finns e-post signaturer i mailprogram, ett autosvar på e-posten som aktiveras vid frånvaro och ett telefonsvar på MEX-telefonerna/fasta telefoner. Alla ingående och utgående handlingar/brev/e-post som är viktiga för verksamheten måste lämnas till registrator för att diareföras och arkiveras. Stressforskningsintitutets mallar ska användas för brev, fax, pressmeddelanden, pm och power-point presentationer.

Mallar
Visuell identitet


Larm och säkerhet

Vid olycksfall, inbrott, brandtillbud eller övrig tillbud/olycka ring genast till Universitetets kontakttelefon 08-16 42 00 (reservnummer 08-15 42 00) som är kopplad till en extern larmcentral dygnet runt. Begär att få tala med universitetsväktarna.

Vid allvarliga olyckor som brand, akut sjukdomsfall eller överfall ring 112 och begär brandkåren/ambulans alternativt polisen. Läs mer i handlingsplanen för risk och säkerhet nedan.

Rutiner för risk och säkerhet (128 Kb)

Stressforskingsinstitutet har tagit fram nya säkerhetsrutiner för att skydda personal, lokaler och utrustning mot sådana risker och hot som kan orsaka någon form av skada. Rutinerna ska utgöra ett stöd vid hantering av allvarliga händelser som t.ex kriser och katastrofer, personolyckor, akut sjukdom, dödsfall, hot och våld, inbrott, brand och stöld.
 

Projektansökningar

Ansökningar om forskningsprojekt till nationella finansiärer ska inkludera en budget som visar de sökta projektens faktiska indirekta kostnader (samlade indirekta kostnader på central samt fakultets- och institutionsnivå). Budgeten ska också visa skillnaden mellan de faktiska indirekta kostnaderna och det påslag som beviljas av finansiärerna.

En projektbudgetmall går att hitta på sidan för ekonomi. Stöd och råd går även att få via SU:s forskningsservice.

Ekonomi och budget
SU:s forskningsservice


Utbildning

Av Stressforskningsinstitutets policy för medverkan i intern och extern utbildning framgår att handledning är något som ingår i varje disputerad forskares arbetsuppgifter. Även viss medverkan i grundutbildningen är önskvärt, för att på så sätt få kontakt med blivande forskningsassistenter/doktorander som kan värvas till Stressforskningsinstitutet. Handledning och medverkan i grund- och forskarutbildning för annan huvudman än Stockholms universitet räknas som ett externt uppdrag och ingår inte i anställningen.

Policy för medverkan i utbildning (260 Kb)