Post, e-post och korrespondens

Brev och e-post räknas som en "allmän handling" om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling är offentlig enligt grundprinciperna i tryckfrihetsförordningen. All personal måste därför dagligen kontrollera och se till att handlingar som inkommer via post, e-post och fax vid behov diarieförs.

Här hittar du Stressforskningsinstitutets regler för hur post, e-post och allmän korrespondens ska hanteras.

Regler för post, e-post och telefon (238 Kb)
 

Diarium

Ett diarie/diarium är ett register i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden som används på alla myndigheter. Grunden för diarieföring är offentlighetsprincipen som innebär att alla handlingar inom en myndighet är offentliga – och därmed ska lämnas ut till någon som begär det – om det inte finns skydd i Sekretesslagen.

Här hittar du Stressforskningsinstitutetets "lathund" som ger en  vägledning i vilka handlingar som ska diarieföras, vilka som ska gallras och vilka som ska arkiveras.

Lathund för diarieföring och arkivering (38 Kb)

 

Diarieföring, gallring och arkivering

Allmänna handlingar ska enligt lag registreras (diaireföras) utan dröjsmål. Allmän handling ska också förvaras på ett sätt som innebär att de skyddas från ljus, vatten, brand och obehörig åtkomst.

Nedan finner du Stressforskningsinstitutets regler för diarieföring, gallring och arkivering av allmänna handlingar samt de särskilda regler som rör forskningsmaterial.

Bevarandeplan Stressforskningsinstitutet (527 Kb)
Regler för diarieföring, arkivering och gallring (195 Kb)

Regler för arkivering av forskningsmaterial (172 Kb)

 

Arkiv

Ett arkiv är en plats där handlingar av olika slag (protokoll, diarier, brev, räkenskaper, etc.) och lagrade på olika medier (papper, mikrofilm, magnetband och optiska skivor) bevaras, vårdas och tillhandahålles.

Nedan hittar du Stressforskningsinstitutets arkivredovisning och arkivförteckningsplan.

Arkivredovisning (175 Kb)

Arkivförteckningsplan (121 Kb)