1. Sleepy brain: Syftet med projektet är att få en djupare förståelse för vilka hjärnrmekanismer som förklarar förändringar i sömnighet och hur emotionella funktioner (t ex empati)  påverkas av sömnbrist och störd sömn. En central frågeställning i Sleepy Brain är att öka förståelsen för äldrandets relation till sömn, sömnighet och hjärnans arbetssätt. Projektledare är Torbjörn Åkerstedt.
     
  2. Ökar sömnbrist känsligheten för social stress? Det huvudsakliga syftet med projektet är att undersöka hur akut social stress påverkar sömndepriverade individer jämfört med utvilade. Subjektiva och fysiologiska stressmått studeras tillsammans med mått på kognitiv prestation. Ett andra syfte är att studera om äldre personer reagerar annorlunda än yngre. Studien är viktig ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv. Individer som upplever social stress i samband med sömnbrist (t.ex. läkare eller poliser under nattskift) kan ha båda en förändrad och dysfunktionell fysiologisk stressreaktion, samt en kognitiv funktionsnedsättning som resulterar i misstag i arbetet. Projektledare är Johanna Schwarz.

     
  3. Sömn och trötthet i samband med pensionering: Detta projekt undersöker hur sömn, trötthet och fysisk aktivitet påverkas av pensionering och 120 undersökningsdeltagare följs under två år; 6 månader före pensionering, 6 månader efter pensionering och 18 månader pensionering. Mätningarna görs i hemmiljö under en vecka per mättillfälle. Vid varje mättillfälle bär deltagarna små accelerometrar för att registrera sömn och fysisk aktivitet. Dessa mätningar kompletteras med subjektiva skattningar av sömnkvalitet, dagtidströtthet och hälsa respektive funktionsförmåga. Projektledare är Hugo Westerlund och Göran Kecklund.