Projektuppdatering 4 180219

Samtliga datainsamlingar strax avslutade

Här har det varit tyst ett bra tag, men arbetet har fortgått i hög fart och vi börjar nu närma oss analysfasen i projektet.

Den andra och sista webbenkäten som gått ut till skiftarbetande vårdpersonal inom Västerbottens läns landsting (VLL) är nu stängd. Snart kommer vi även att ha tillgång till studiedeltagarnas faktiska arbetstider. Med hjälp av de data kan vi undersöka kopplingen mellan objektiva arbetstider och olika mått av självrapporterad hälsa, till exempel trivsel på arbetet, sömn och återhämtning och balans mellan arbete och privatliv. Vi kommer också att kunna jämföra de olika arbetstidsmodeller som används inom VLL (se projektbeskrivningen för förklaring av vad modellerna innebär).

Även interventionen närmar sig sitt slut. Utbildningsinsatsen är avslutad och slutenkäten går ut till studiedeltagarn inom kort. Också här kommer vi att analysera deltagarnas faktiska arbetstider. När alla data är insamlade kommer vi att kunna undersöka om utbildning om skiftarbete, skiftscheman och hälsa haft någon effekt.

Vad gäller pilotstudien bland läkarna som arbetar enligt verksamhetsbaserat önskeschema, har de första analyserna påbörjats så smått, men mycket av analysarbetet återstår.

Sammanfattningsvis kan vi säga att våren framför allt kommer att ägans åt datahantering och analyser. Förhoppningsvis kommer vi att kunna presentera lite resultat här på hemsidan allt eftersom.

Efter sommaren räknar vi med att presentera projektets huvudresultat. Baserat på det kommer vi också att ge rekommendationer om hur VLL kan fortsätta arbetet med att utveckla arbetstider för skiftarbetande personal, som är bra både för verksamheten och för personalens långsiktiga hälsa.

 

Projektuppdatering 3 170427

Nu är det dags för en liten uppdatering om Må bra i skiftarbete-projektet.

Interventionsdelen av studien är i full gång. Totalt sex avdelningar har blivit slumpmässigt utvalda till interventionsstudien. Från början var tanken att studien skulle bestå av en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. När väl detaljplaneringen av interventionen tog fart valde vi istället att utforma studien med två olika interventionsgrupper för att sedan jämföra dessa två grupper. Båda grupperna får en utbildning bestående av fyra tillfällen med olika teman. De olika temana är skiftschemats påverkan på återhämtning och hälsa, en fördjupning om återhämtning (vad det är och tips om hur man kan få en bra återhämtning), skiftarbete och livsstil samt skiftschema och patientsäkerhet. Nu har första utbildningstillfället om skiftschemats inverkan på hälsa och återhämtning hållits. Nästa utbildning äger rum i maj.

Även analys av första webbenkäten har påbörjats och en preliminär resultatpresentation kommer att hållas för landstingspersonal under våren. Det stora analysarbetet kommer dock att ta fart under sommaren.

Under våren har ytterligare en delstudie tillkommit i projektet. En pilotstudie kommer att genomföras bland en grupp läkare som arbetar enligt verksamhetsanpassat önskeschema. Verksamhetsanpassat önskeschema (även kallat periodplanering) är en vanlig arbetstidsmodell bland annan sjukvårdspersonal, men inte bland läkare. Därför ska det bli spännande att utvärdera denna arbetstidsmodell i relation till hälsa bland just läkare.

 

Projektuppdatering 2 170123

Nya tag

När man bedriver forskning ute på fält går det inte alltid som planerat . Tyvärr ställde tekniken till det när de första enkätinbjudningarna skickades ut i december. Det, i kombination med en ansträngd arbetssituation för vårdpersonalen, gör att vi nu tar nya tag med enkäterna. Nya utskick kommer att ske inom de närmsta veckorna.

Parallellt med detta förbereder vi för att kunna analysera objektiva arbetstidsdata. Det vill säga, analys av hur medarbetarnas faktiska arbetstider ser ut. Det är en styrka att uppgifterna om medarbetarnas arbetstider är objektiva och inte självrapporterade. Även om man gör sitt bästa för att komma ihåg hur man arbetat är det svårt att kunna återge exakta tider. Att minnas sina arbetstider över en längre period är nästintill omöjligt. Objektiva arbetstidsdata ger alltså ett säkrare mått på hur arbetstiderna faktiskt ser ut.

Förutom ovanstående,  arbetar vi med detaljplanerna inför interventionsdelen av projektet. Det är ett urval av medarbetare som själva (utifrån verksamhetens behov) planerar sina scheman, som kommer att ingå i interventionen. Nu spikas detaljer i innehåll och tillvägagångssätt, inför starten i februari/mars.

Till sist hoppas vi att som många som möjligt vill besvara webbenkäten. Dina svar bidrar till ökad kunskap om sambandet mellan skiftarbete och hälsa för vårdpersonal, både inom Västerbottens läns landsting och andra landsting och regioner i dagens Sverige. För att få en så rättvisande bils som möjligt är det viktigt att alla som har oregelbundna arbetstider svarar på enkäten – även om du inte arbetar natt eller treskift (dag, kväll och natt). Alla svar är betydelsefulla, oavsett om du tycker att dina arbetstider är bra eller dåliga. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men en hög svarsfrekvens bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga.

 

Projektuppdatering 1 161216

Projektstart

Nu är Må bra-projektet igång! Drygt 3300 inbjudningar till den första enkäten har skickats ut till skiftarbetande vårdpersonal inom Västerbottens läns landsting.

I enkäten ställer vi frågor om bl a arbete och arbetstider, sömn och återhämtning samt balans mellan arbete och fritid. Med hjälp av den information vi får i enkäterna kommer vi att kunna jämföra de olika arbetstidsmodeller som används inom landstinget. Arbetstidsmodellerna har olika fokus och ger olika fördelar för medarbetarna. Senare i projektet kommer vi att analysera objektiv information om arbetstider, vilket även kommer att ingå i jämförelsen av modellerna.

Vi hoppas att så många som möjligt vill delta.