Syftet med REWHARD är att förstärka förutsättningarna för forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet. Konsortiet består av databaserna SLOSH, LNU, IMAS och STODS och finansieras främst av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

SLOSH (Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa) är en riksrepresentativ, prospektiv panelstudie (n=40 877) med information om exponeringar och utfall från enkätuppföljningar vartannat år sedan 2006 samt från registerlänkningar. Databasen tillhandahåller data för studier om longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö (särskilt psykosocial), arbetsmarknadsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden och copingstrategier, samspelet mellan arbete och privatliv, sömn, åldrande och konjunktursvängningar.

Projektledare: Professor Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
Kontakt: Martin Claeson, Statistiker

Levnadsnivåundersökningen LNU är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning (6-8000 svarande i åldrarna 18-75 år) intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden, t.ex. familj och sociala relationer, hälsa, utbildning, sysselsättning/arbetsförhållanden, ekonomi, boende, politiskt deltagande och fritidsaktiviteter. Undersökningarna har genomförts sex gånger under 1968-2010. Frågorna har de olika åren till stor del ställts till samma personer, vilket innebär att en betydande panel på drygt 1000 individer har intervjuats vid samtliga sex tillfällen (och betydligt fler individer har intervjuats vid minst två tillfällen).

Projektledare: Professor Carina Mood och professor Michael Tåhlin, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.
Kontakt: Carina Mood, professor

IMAS (Insurance Medicine All Sweden) fokuserar på olika aspekter av sjukfrånvaro och förtidspension och omfattar både retrospektiva och prospektiva data från elva rikstäckande register för sju olika kohorter (n=13 miljoner personer).

Projektledare: Professor Kristina Alexanderson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Kontakt: Kristina Alexanderson, professor

STODS  (Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence) inkluderar data från flera rikstäckande register för alla tvillingar födda i Sverige under åren 1925 - 1990, totalt 119 907 personer, av vilka 64 000 dessutom har besvarat frågeformulär om arbete, beteenden och hälsa. Syftet är att studera riskfaktorer för, och konsekvenser av, arbetsoförmåga.

Projektledare: Docent Pia Svedberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Kontakt: Pia Svedberg, docent 

Surveydata från de databaser som ingår i REWHARD kan i nuläget, via ett noggrant ansökningsförfarande, beställas från LNU respektive SLOSH, men inte från IMAS och STODS som omfattar data från administrativa register. Ett viktigt syfte med REWHARD som nationell infrastruktur är att underlätta för forskarsamhället att använda data från konsortiet respektive från administrativa register.

REWHARD-konsortiet samordnas av ett kansli förlagt till Stockholms universitet och leds av en styrgrupp med representation från olika svenska lärosäten. Högsta ansvarig för konsortiet är Stockholms universitets rektor och den löpande verksamheten leds av en föreståndare, professor Hugo Westerlund med professor Carina Mood som ställföreträdande föreståndare.

Kontakt: Marcus Brafors, forskningssamordnare REWHARD