1. Påverkan av inflammatorisk stress på hjärnfunktion och beteende. Projektet syftar till att förstå hur inflammatorisk aktivering påverkar hjärnan och orsakar trötthet, nedstämdhet, smärtkänslighet och försämrad självskattad hälsa. I projektet utnyttjas hjärnavbildning (fMRI och PET) och en modell för att experimentellt orsaka en kortlivad inflammatorisk aktivitet som ger influensaliknande symptom. Likaså undersöks sambandet mellan inflammatorisk aktivitet i hjärnan och sömn/trötthet vid inflammatorisk sjukdom. Ett ytterligare syfte är att se hur inflammatorisk ohälsa kan upptäckas av andra via foton, filmklipp och luktprover. Projektledare är Mats Lekander.

2. Effekten av sömnbrist på social kommunikation. Syftet är att undersöka hur experimentellt orsakad sömnbrist påverkar kommunikation, problemlösning och samarbetsförmåga. Projektledare är John Axelsson.

3. Mekanismer vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa. I samband med kognitiv beteendeterapeutisk behandling av psykisk ohälsa (ångest, depression, stress, utmattning) i primärvården studeras inflammatoriska mekanismer, sömnkvantitet och sömnkvalitet. Syftet är dels att studera sambandet mellan framgångsrik behandling och förändringar i biologiska mekanismer och dels att studera sambandet mellan dessa mekanismer och symptombörda. Motsvarande mekanismer studeras även vid behandling av insomni hos ungdomar. Projektledare är Mats Lekander.

4. Determinanter för självskattad hälsa. I projektet studeras sambandet mellan inflammationsmarkörer, psykologiska faktorer och självskattad hälsa i kohorter inom primärvård, en amerikansk populationsstudie och i en nationell studie av patienter med astma inom primärvården. Projektledare är Mats Lekander.

5. Sleepy brain: Syftet med projektet är att få en djupare förståelse för vilka hjärnrmekanismer som förklarar förändringar i sömnighet och hur emotionella funktioner (t ex empati)  påverkas av sömnbrist och störd sömn. En central frågeställning i Sleepy Brain är att öka förståelsen för äldrandets relation till sömn, sömnighet och hjärnans arbetssätt. Projektledare är Torbjörn Åkerstedt. Delprojektledare är Gustav Nilsonne.