Om forskningsområdet

Vi fokuserar främst på så kallade longitudinella studier som syftar till att:
  • utforska samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa, bl.a. självskattad hälsa, sömnproblem, hörselproblem, kognitiva störningar, depression, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och förtida död.
  • studera orsakerna till, och konsekvenserna av, sjukskrivning, sjuknärvaro och pensionering.
  • undersöka hur inlärda beteenden, personliga val samt balansen mellan arbete och privatliv påverkar sambanden mellan stress i arbetslivet och hälsa.
  • studera hälsokonsekvenserna av nedskärningar, organisationsförändringar och konjunktur-svängningar.
  • undersöka sömnens och återhämtningens roll i sambanden mellan stress i arbetslivet och hälsoutfall.
  • studera fysiologiska mekanismer som förmedlar sambanden mellan stress och manifest ohälsa, t.ex. åderförkalkning och störningar i hormonella regleringssystem.
  • utvärdera insatser på arbetsplatser för att förbättra arbetsmiljön, minska den skadliga stressen samt främja hälsa och produktivitet hos de anställda.
 
Vi bedriver SLOSH-studien (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), en studie av psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Studien har 18 915 deltagare som representerar hela den arbetande svenska befolkningen. Genom omfattande internationellt samarbete har vi även tillgång till ett flertal stora databaser både i Sverige och utomlands där vi kan undersöka samband mellan arbetsliv, beteende och hälsa.