Sjukfrånvaro för psykisk ohälsa i kvinnodominerade verksamheter

Projektet kommer att fokusera på att utveckla kunskap om i vilken mån organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetslivet såväl som faktorer relaterade till obetalt hushållsarbete kan förklara ökningen i psykisk ohälsa och sjukfrånvaro för sådan ohälsa i vissa branscher och yrken i Sverige.

Den första forskningsfrågan avser huruvida ökningen i psykisk ohälsa bland anställda i kvinnodominerade branscher och yrken de senaste åren har samband med en negativ utveckling av organisatoriska och psykosociala faktorer i dessa verksamheter. Fokus kommer att ligga på sambandet mellan könssegregering i arbetslivet och psykisk hälsa och hur detta samband medieras av organisatoriska och psykosociala faktorer.

Den andra forskningsfrågan avser mer specifikt arbets- och livssituationen bland anställda i kontaktyrken. Här kommer ett stort antal psykosociala arbetsmiljöfaktorer, tid i kontaktarbete i betalt och obetalt arbete, såväl som arbetsrelaterade belöningar, såsom lön, att undersökas.

Syftet är att utveckla kunskap om i vilken mån skillnader i dessa faktorer kan förklara skillnader i psykisk ohälsa och sjukfrånvaro mellan a) kontaktyrken och andra yrken, b) olika typer av kontaktyrken och c) män och kvinnor i samma typ av kontaktyrke.

Båda forskningsfrågorna avses att studeras i data från SLOSH. Projektet inbegriper avancerad statistisk modellering av dessa longitudinella data.

Projektet är i uppstartsfas (tidigt 2017) och rekrytering av en doktorand som ska arbeta inom projektet kommer att ske under våren 2017.

Projektedare är Anna Nyberg