Institutets ekonomiska översikt 2013-2015

Den ekonomiska översikten gäller endast fakultetsanslaget (fd. statsanslaget). Någon central budget för externa medel görs inte, då budget för hur de ansökta medlen ska användas redan har godkänts av bidragsgivaren.

Översikten är beräknad utifrån alla sådana gemensamma verksamhetskostnader som betalas centralt. Här finns t.ex. OH-kostnad till universitetet centralt, lokalhyra, lokalvård, löner och drift för administrativ och viss övrig personal, inköp av kontorsmaterial, hyra av kontorsmaskiner, amorteringar på anläggningslån, telefoni och avgifter för IT abonnemang, styrelsens och ledningsgruppers möten, frisk/-hälsovård för personal samt medel avsatta för gemensamma forskningsprojekt och metodutveckling. Forskningsenheterna tilldelas ett anslag för löner till den tillsvidareanställda personalen samt ett utvecklingsbidrag som kan användas till t.ex. kurser och konferenser, dvs. kostnader som inte inryms i andra poster.

 Ekonomisk översikt Stressforskningsinstitutet 2013-2015 (37 Kb)

Här finns också en sammanställning över vissa kostnader som t.ex. för lokaler, telefoni och internet, löner och personal samt för en årsarbetsplats.

 Sammanställning av vissa kostnader 2013-2105 (35 Kb)
 

Projektbudgetmall

Rektor har beslutat att ansökningar om forskningsprojekt till nationella finansiärer ska inkludera en budget som visar de sökta projektens faktiska indirekta kostnader (samlade indirekta kostnader på central-, fakultets- och institutionsnivå). Budgeten ska också visa skillnaden mellan de faktiska indirekta kostnaderna och det påslag som beviljas av finansiärerna.

Här kan ni hämta en mall som universitetets forskare ska använda för att beräkna de indirekta och de fulla kostnaderna för sina projekt enligt Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) modell. Genom att fylla i olika ansökningsbelopp beräknas de indirekta och de fulla kostnaderna automatiskt. Projektbudgetmallen inkluderar individuella påslagsprocent för varje institution. Dessa har räknats fram av fakulteternas controllers i enlighet med principerna som är fastställda i SUHF:s modell för full kostnadsredovisning. Mallen finns också i en engelsk version.

 Indirekta kostnader (25 Kb)

 Projektbudgetmall (61 Kb)